روزنامه کرمان امروز
شماره خبر: 19272
روزنامه کرمان امروز  
تاریخ خبر: 1395/10/22

دریغ از ما


به قلم
حکیمه مجاهدی


ای ایران عزیز!
خاکت چه مردها و چه زن های بزرگی که به خود ندیده،
که به آغوش نکشیده؟!
چه دامنت نقش آفرین است؛
 بزرگی را، غیرت را، رشادت را
ایران نازنین!
دلت چه اندوه بارها که به سوگ ننشسته؟!
آه، ای شوم کلاغی که به مرگ خرسندی!
بر شانه های درختی، طنین رحلت سر دادی
که ریشه هایش چنگ در اندیشه های ایران داشت.
ملالی نیست،
مگر رادمردان را زوال است، مگر سرداران می میرند؟
حاشا که مرگ را یارای پوشاندن نور باشد.
پس آرام بگیر ای غلیان همواره،
ای پیله گسسته،
ای روحِ اینک به یار پیوسته
آرام بگیر!
دریغ از ما - که تنها- بر دوش هامان
تابوت حمل می کنیم.


تمامی حقوق مربوط به روزنامه کرمان امروز می باشد و برداشت از آن با ذکر منبع مجاز می باشد