روزنامه کرمان امروز
شماره خبر: 19260
روزنامه کرمان امروز  
تاریخ خبر: 1395/10/22

این قافله عمر عجب می  گذرد


به قلم ناصر فرهادی( پاژ)درروزنوزده دی ماه، جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر ازشاه مهره های خودرا ازدست داد. هاشمی رفسنجانی که ازپایه گذاران وشایددومین  قدرت در جمهوری اسلامی بود، چهره درنقاب خاک کشید.
آیت الله علی اکبر هاشمی بهرمانی ملقب به هاشمی رفسنجانی زاده سوم شهریورماه یک هزاروسیصدو سیزده درروستای بهرمان ازتوابع رفسنجان ازپدری کشاورزوروحانی متولدشد. اوازکودکی بامسایل دینی الفتی داشت . آیت الله یکی ازبا نفوذترین شخصیتهای سیاسی کشوربودکه درسال هزاروسیصدوپنجاه ونه بارای مردم به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی وجانشین فرماندهی کل قوامنصوب شد وتاسال هزاروسیصدشصت وهشت این عنوان راداشت وبعدازآن به عنوان رییس  جمهوری تاسال یک هزاروسیصدهفتادوشش درجمهوری اسلامی زمام داراموردولتی بودند. باابتکاروپیشنهادهایشان مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت وخودایشان سالها به عنوان رییس مجمع فوق و تا آخرین روزحیات این سمت را عهده داربود.
یکی ازبزرگترین اقدامات فرهنگی مرحوم آیت الله هاشمی، تشکیل هیات امنا ی دانشگاه آزاداسلامی ایران بودوخودشان مدتهاریاست آن رابرعهده داشتند.ازمواضع سیاسی ومدیریتی ایشان دراین مقاله نمی توان مطلب نوشت چون نه فرصت آن هست ونه زمان آن اما ازنظراخلاق وخانواده بایدگفت که فردی مهربان وآزاداندیش بودندوپایبندبه اصول اخلاقی. همیشه تمایل داشت تافرزندانش آزادانه راه زندگیشان راانتخاب کنندوسعی میکرددرانتخاب آنها دخالتی نداشته باشدوعواقب اعمالشان رانیزخودشان بایدبر عهده می گرفتندوهیچگاه پدرواردماجراهای آنها نمی شد. به عنوان نمونه زندانی شدن دوفرزندش که بدون هیچ گونه اظهار نظررای دادگاه راپذیرفتند. ازنظر خانوادگی همسرآقای رفسنجانی بانوعفت مرعشی فرزندآیت الله مرعشی خراسانی ازمراجع تقلیدشهرمشهدهستندوفرزندان ایشان محسن، مهدی، یاسروبانوان فاطمه وفائزه می باشند.
هاشمی رفسنجانی ازیاران با وفاوصمیمی آیت الله خمینی وهم چنین آیت الله خامنه ای بوده و همواره درسختی هاومرارتهای کشوردرکناررهبرومسئولان بودند.
 مردم آیت الله رامردآهنین وسردارسازندگی می نامیدند. به نظر صاحب نظران اویکی ازتئوریسین های رژیم ووزنه بسیارسنگینی در نگهداری آن بود. ایشان زاده کویرواستوارومقاوم ومانندکویر سخت کوش  بود که همین سخت کوشی اوراهمیشه ازدیگران متمایزمی کرد. ازسویی روشن فکری بودکه نه تنهادرمسائل حوزه بلکه درمسائل تاریخی ، اجتماعی وسیاسی کشورصاحب نظر بودوکتاب آخرایشان درموردامیر کبیرنشان دهنده علاقه مندی ایشان به ایده های سازنده آن بزرگ مردایران بود و زمانیکه ازامیرکبیر برایش می خواندند اوبرای مظلومیت امیربزرگ می گرید ودست تقدیرراببین روزی که امیر کبیرازجهان رفت ایشان نیزبه رحمت ایزدی پیوست.
به هرصورت امیدوارم روزی ناگفته هاومسائل نهفته درزندگی این ابر مردبرای ملت ایران آشکار گرددوچهره واقعیشان همانگونه که بود، هویدا شود.
یادشان گرامی باد


تمامی حقوق مربوط به روزنامه کرمان امروز می باشد و برداشت از آن با ذکر منبع مجاز می باشد